Münkatı

Kendilerine zekât verilen sınıflardan biri; cihâd ve hac yolunda muhtâc kalanlar.
Zekât, sekiz sınıf kimseden yedisine verilir:
1) Nafakasından fazla, fakat nisâb miktârından az malı olan fakîre
2) Bir günlük nafakasından fazla bir şeyi olmayan miskine
3) Âmile (zekât me'muruna)
4) Efendisinden kendisini satın alıp, borcunu öde yince âzâd olacak olan mukâteb köleye
5) Munkatı'a