Pîr Esad Sultan

Konya velîlerinden. Selçuklular devrinde yaşamış, Sultan Dördüncü Kılıçaslan zamanında vefât etmiştir. Türbe ve zâviyesi Konya Abacı Seyyid Mahallesinde olup; Yâkupviran, Hacı İbrâhim, Hacı Yunus, Tahtaköprü, Hıdırköy, Akköprü, Aymanas, Yağlıtaş çiftlikleri ile Belviran, Sakarlar ve Kalıkviran köylerinin arâzisi Pîr Esad zâviyesinin vakıflarındandır.